Polityka prywatności

 

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

przez serwis internetowy

Hotelu Haffner w Sopocie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Hotel Haffner Sp. z o.o. w Sopocie - za pośrednictwem serwisu internetowego: - od użytkowników tego serwisu internetowego w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez ten serwis (dalej zwany: Serwisem). Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.

 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych: Danymi Osobowymi) jest Meravo Sopot Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. J.J.Haffnera 59, Sopot 81-715, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem: KRS 0000850283, e-mail: sopot@haffnerhotel.com, nr tel.: +48 58 550 99 99, (dalej zwana: Administratorem). Użytkownicy mogą się również kontaktować z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego pod adresem: www.hotelhaffner.pl/kontakt.

 3. Administrator jest też właścicielem domeny internetowej: oraz Hotelu Haffner w Sopocie.

 4. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej - RODO, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Administrator, szanując prawo Użytkowników do prywatności oraz troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych od nich Danych Osobowych, zapewnia, iż te dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Dane Osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji pobytu w Hotelu Haffner w Sopocie i następnie wykonania usług hotelarskich w tym hotelu (art. 6 ust. 1 lit. a - b RODO), w celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a - b RODO), w celu realizacji zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO) oraz w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, np.: w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w wynikających z wynikających z przepisów o rachunkowości lub z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. W celu rezerwacji - za pośrednictwem Serwisu - pobytu w Hotelu Haffner w Sopocie, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko;

 2. numer PESEL;

 3. adres zamieszkania;

 4. adres e-mail;

 5. numer telefonu.

 1. W celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres e-mail,

 3. numer telefonu.

 1. W przypadku zapisów na newsletter, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres e – mail.

 1. Podanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże:

 1. Dane Osobowe Użytkowników nie są sprzedawane. Administrator może jednak je udostępniać podwykonawcom, którzy wspierają Administratora w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu:

 1. Dane Osobowe pozyskane przez Administratora od Użytkowników podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb Użytkowników. Profilowanie jest wykorzystywane przez Administratora w celu marketingu własnych usług oraz  dostosowania tych usług do przygotowania indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług).

 2. Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe ma prawo do:

 1. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej w pkt 8 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej w pkt 2 oraz na stronie Serwisu: lub z formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.

 2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu przez Użytkowników,

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych).

 1. Dane Osobowe Użytkowników - pozyskane przez Administratora w celu rezerwacji pobytu i zawarcia umowy o wykonanie usług hotelarskich - będą przez niego przetwarzane w czasie wykonywania tej umowy, a następnie przez czas niezbędny do:

 1. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed roszczeniami;

 2. wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów do tyczących rachunkowości lub podatków.

 1. Dane Osobowe Użytkowników - przetwarzane przez Administratora na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody Użytkowników w związku z zapisem na newsletter - będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu określonego w ich zgodzie.

 2. Dane Osobowe Użytkowników - przetwarzane przez Administratora w innych celach niż określone powyżej w pkt 15 i pkt 16 - będą przechowywane do zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu dla którego zostały pozyskane.

 3. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu: Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na powyższej stronie. Brak zmiany po stronie Użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu, a w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby Użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

 1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,

 2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. W związku z tym Administrator zaleca uważne zapoznanie się tamtymi politykami prywatności oraz regulaminami.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności z powodu rozwoju technologii internetowej lub z powodu rozwoju Serwisu, albo z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich tych zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały, zamieszczając na stronie Serwisu zaktualizowaną Politykę Prywatności.

 

Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved